Regulamin

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez stronę www.pzielinski.pl

Informacje o Administratorze danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem www.pzielinski.pl jest Wielka Radość Przemysław Zieliński, os. Oświecenia 4/14, 31-636 Kraków, nr NIP: 6782953319, nr REGON: 361745950, adres e-mail: pxz@pzielinski.pl

Rodzaj przetwarzanych danych
Administrator przetwarza dane przekazywane bezpośrednio przez Czytelników www.pzielinski.pl w związku z korzystaniem z formularza do zadawania pytań, zamieszczonego na ww. stronie internetowej: adres email oraz inne dane podane dobrowolnie przez Czytelnika w treści wiadomości, jak np. imię i nazwisko bądź numer telefonu.
Korzystanie z formularza, jak i umieszczenie w nim swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Czytelnika w formularzu. Czytelnik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody należy wysłać informację mailową na adres: pxz@pzielinski.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane osobowe?
Podane przez Czytelnika dane będą przetwarzane w celu udzielenia mu odpowiedzi na pytania, sugestie lub wątpliwości wyrażone w formularzu do zadawania pytań oraz - ewentualnie - do skontaktowania się i przedstawienia oferty usług marketingowych Czytelnikowi, który wypełnił formularz.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych jest:
1. podjęcie działań na żądanie Czytelnika;
2. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:
a) umożliwienie nawiązania kontaktu z właścicielem strony www.pzielinski.pl
b) zgoda Czytelnika na przetwarzanie danych zawartych w formularzu

Dane osobowe Czytelników nie są przekazywane ani udostępniane innym stronom trzecim, za wyjątkiem okoliczności podanych niżej.

Powierzenie przetwarzania
Dane osobowe Czytelnika mogą przetwarzać w imieniu Administratora podmioty trzecie, np. dostawcy infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową). Administrator korzysta z usług podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczający poziom ochrony danych osobowych.

Czy Administrator przekazuje zebrane dane do państw trzecich?
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Jakie prawa przysługują Czytelnikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?
Czytelnik, którego dotyczą dane, jest uprawniony do wnioskowania w sprawie:

1. dostępu do danych, które go dotyczą;

2. sprostowania danych, które go dotyczą;

3. usunięcia danych, które go dotyczą

4. ograniczenia przetwarzania danych, które go dotyczą

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych

6. przeniesienia danych osobowych

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych (Czytelnika), osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak długo Administrator przechowuje zebrane dane osobowe?
Administrator przechowuje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i w czasie obowiązywania podstawy prawnej. Dane są usuwane przez Administratora niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

Czy Administrator profiluje dane osobowe?
Nie. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Profile na portalach społecznościowych
Administrator posiada profile na następujących portalach społecznościowych:
1. Facebook
2. LinkedIn

Administrator w ramach posiadania ww. profili przetwarza dane osób odwiedzających te profile (takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane te są zbierane w celu:

1. umożliwienia właścicielom danych aktywności na portalach społecznościowych
2. prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora
3. w celach statystycznych i analitycznych.Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Czytelnik może skontaktować się z Administratorem:

1. mailowo pisząc na adres: pxz@pzielinski.pl
2. tradycyjną pocztą pisząc pod adres: Wielka Radość Przemysław Zieliński, os. Oświecenia 4/14, 31-636 Kraków.

Zmiany w polityce prywatności
Na zmiany w polityce ochrony prywatności www.pzielinski.pl może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój w/w strony internetowej. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez aktualizację informacji w treści niniejszej Polityki Prywatności.